Polityka Rodo

Szanowni Państwo,


Z dniem 25 maja 2018 wchodzi w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(„RODO”).
W związku z powyższym, informujemy że:
1. Przetwarzającym dane osobowe jest Kancelaria Eurokass sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej, ul. 3-go Maja 37/2, posiadająca NIP: 5472216106,
adres e-mail: biuro@eurokass.pl
2. Dane są zbierane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w związku z wykonywaniem czynności będących przedmiotem zlecenia
pomiędzy zlecającym a Kancelarią.
3. Celem zbierania danych jest realizacja umowy, zapytania ofertowego i innych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
umowy, udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przedstawienia oferty itp. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja
umowy, udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przedstawienie oferty itp.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu,
zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:
– banki oraz firmy pożyczkowe, w których, za naszym pośrednictwem będzie się Pani/Pan ubiegać o produkt finansowy,
– firmy ubezpieczeniowe, w których za naszym pośrednictwem będzie się Pani/Pan ubiegł o produkt ubezpieczeniowy,
– brokerzy kredytowi, ubezpieczeniowi, z którymi współpracuje Administrator,
– biuro rachunkowe realizujące obsługę księgową Kancelaria Eurokass sp. z o.o.
– podmioty administrujące programem lojalnościowym PACT (firma świadcząca hosting oraz serwis systemu)
– kancelaria prawna obsługująca Kancelarię Eurokass sp. z o.o..
– Inne podmioty oraz osoby, które będą miały związek z wykonaniem na Pani/Pana rzecz umowy, udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
przedstawienie oferty itp.
Ponadto odbiorcami danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy prawa polskiego oraz europejskiego oraz pracownicy Kancelarii
Eurokass sp. z o.o. dokonujący bieżącej obsługi Pani/Pana.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Przetwarzający dane nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o współpracy z wyjątkiem sytuacji gdy zaistnieją przesłanki opisane w art. 17 ust.
3, art. 18 ust. 2, art. 21 ust. 1, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1).
9. Przetwarzający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich
przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kancelaria Eurokass sp. z o.o.